MENU

❝ Hij zal voor u zorgen. ❞

∼ Psalm 55:23b ∼

❝ Hij zal voor u zorgen. ❞

∼ Psalm 55:23b ∼

❝ Hij zal voor u zorgen. ❞

∼ Psalm 55:23b ∼
Beeld  |  Chris Nijp

Privacyverklaring

Stichting Zonnewende

Stichting Zonnewende, gevestigd aan Stationsweg 3 A 9671 AL Winschoten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.zonnewende.info
Stationsweg 3 A
9671 AL Winschoten
0597-414908

Mevrouw M. Schuring is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Zonnewende. Zij is te bereiken via correspondentie@zonnewende.info.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Zonnewende verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam (Personalia)
- Geslacht (Personalia)
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via correspondentie@zonnewende.info, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Zonnewende verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Zonnewende neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Zonnewende) tussen zit.

Stichting Zonnewende gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Microsoft Excel, voor registratie en verwerking van gegevens van leden, abonnees en bestellers. Het bestand wordt gebruikt, opgeslagen en bewaard op een computer die beveiligd is door middel van actuele en up-to-date beschermingssoftware.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Zonnewende bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieŽn) van persoonsgegevens:

Categorie Leden
Personalia > tot einde lidmaatschap
Adres > tot einde lidmaatschap
Telefoonnummer > tot einde lidmaatschap
E-mailadres > tot einde lidmaatschap

Categorie Abonnees
Personalia > tot einde abonnement
Adres > tot einde abonnement
Telefoonnummer > tot einde abonnement
E-mailadres > tot einde abonnement

Categorie Besteller
Personalia > tot 7 jaar na afhandeling bestelling
Adres > tot 7 jaar na afhandeling bestelling
Telefoonnummer > tot 7 jaar na afhandeling bestelling
E-mailadres > tot 7 jaar na afhandeling bestelling

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Zonnewende verstrekt niets aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Zonnewende gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Zonnewende en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar correspondentie@zonnewende.info.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Zonnewende wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Zonnewende neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via correspondentie@zonnewende.info.